Regulamin portalu typki.pl

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 19 lipiec 2018r.

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną przez firmę P.W. Unimech Jan Majchrowski w postaci udostępniania możliwości korzystania z portalu internetowego typki.pl wraz z warunkami zawierania i rozwiązywania umowy o świadczeniu tej usługi. Głównym adresem internetowym portalu typki.pl jest www.typki.pl
 2. Definicje:
  1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną;
  2. Portal - platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stanowiąca stronę internetową o nazwie „typki.pl” zamieszczona pod głównym adresem internetowym www.typki.pl;
  3. Usługodawca - firma P.W. Unimech Jan Majchrowski z siedzibą w Solcu Kujawskim, pod adresem: ul. Garbary 2k; NIP: 5540464007; REGON: 090029663
  4. Użytkownik (Usługobiorca) - każda osoba, która zarejestrowała się na portalu i korzysta lub korzystała ze swojego konta;
  5. Konto (Profil) – struktura informatyczna utworzona na wniosek użytkownika podczas rejestracji w bazie danych zawierająca pola z parametrami wykorzystywanymi na portalu. Korzystanie z konta wymaga znajomości adresu e-mail lub nazwy użytkownika oraz hasła dostępowego. Konto jest wartością niematerialną i nie może stanowić przedmiotu handlu/wymiany/darowizny. Konto pozostaje własnością usługodawcy oddaną w użytkowanie użytkownika (usługobiorcy) na określonych w regulaminie warunkach. Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować całkowitym odebraniu użytkownikowi prawa do korzystania z niego (zablokowanie konta).  W przypadku utraty praw do korzystania z konta lub dobrowolnego zaprzestania korzystania z konta usługobiorca nie ma prawa ubiegać się o zwrot nakładów poniesionych na zakupione Typcoiny przypisane do tego konta.
  6. Typcoiny – funkcjonująca wyłącznie w obrębie Portalu, wirtualna waluta nabywana przez użytkowników w celu uzyskania dostępu do dodatkowych opcji i możliwości zawartych w portalu; Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Typcoiny pozyskiwane inaczej niż w bezpośredni sposób od usługodawcy. Typcoiny mogą być nagrodą za aktywność w rozwoju portalu lub za najlepsze wyniki w rankingach lig.
  7. Forum portalu – struktura informacyjna służąca do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami. Możliwość umieszczania informacji na forum jest dostępna dla każdego zarejestrowanego konta. Każda informacja na forum jest automatycznie podpisywana nazwą użytkownika z którego została napisana. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczoną na forum portalu. Forum jest podzielone na wątki tematyczne, w których należy umieszczać treści związane z tytułem wątku.
  8. Awatar – rysunek lub grafika, do której dostęp ma każdy użytkownik z poziomu profilu.
  9. Konkurs - konkurs organizowany przez Usługodawcę, w którym może wziąć udział każdy Użytkownik według zasad opisanych w niniejszym regulaminie.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego działania portalu wymagana jest aby użytkownik posiadał:
  1.  komputer, tablet, telefon komórkowy lub inne tego typu urządzenie podłączone do sieci Internet;
  2.  przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji co najmniej 5.5 lub Google Chrome;
  3.  włączoną obsługa cookies w przeglądarce użytkownika.
 2. W celu korzystania z portalu nie jest wymagany zakup oraz instalacja specjalnych (dodatkowych) programów na komputerze użytkownika.

 

III. REJESTRACJA NA PORTALU

 1. Rejestracja na portalu jest bezpłatna.
 2. Rejestracja powoduje stworzenie konta na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie i oznacza że usługobiorca zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował ją w całości.
 3. Jedna osoba może posiadać tylko jedno aktywne konto na portalu i nie może go przekazywać.
 4. Osoba chcąca dokonać rejestracji oświadcza, że jest pełnoletnia lub posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na w/w rejestrację na portalu.
 5. Rejestracja użytkownika dokonywana jest po wybraniu „ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO” i prawidłowym wypełnieniu formularza umożliwiającego dodanie nowego konta.
 6. Nazwa użytkownika (nazwa konta), która będzie reprezentowała go podczas korzystania z portalu może składać się od 3 do 24 znaków. Nie może zawierać słów wulgarnych oraz ogólnie uznawanych za obraźliwe. W przypadku niespełnienia tych wymagań konto użytkownik może zostać zablokowane.
 7. Po prawidłowym przyjęciu przez system danych użytkownika automatycznie jest tworzone nowe konto na portalu oraz wysyłany jest link aktywacyjny na adres podany w formularzu. Po kliknięciu w link aktywacyjny konto użytkownika jest aktywne. Nazwa użytkownika lub e-mail podany w formularzu wraz z hasłem podanym przez użytkownika umożliwia zalogowanie do portalu.
 8. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez użytkownika hasła oraz za późniejsze działania dokonane przy użyciu tych danych na koncie użytkownika.
 9. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swój adres e-mail podany podczas rejestracji niezwłocznie po każdej jego zmianie. Adres e-mail stanowi główny kontakt pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą. Gracz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane nieprawidłowością lub nieaktualnością w/w adresu.
 10. Zabrania się korzystania z kont innych graczy oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
 11. Użytkownik oświadcza, że podawane przez niego dane:
  1.  są prawdziwe;
  2.  nie naruszają praw osób trzecich;
  3.  nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych za obowiązujące norm obyczajowych;
 12. Logowanie do portalu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

IV. RODZAJ USŁUGI

 1. W ramach usługi usługodawca udostępnia dostęp do portalu internetowego „typki.pl” oraz możliwość korzystania z niego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu portalu wywołane czynnikami od niego niezależnymi (uszkodzenia łączy teleinformatycznych, awaria serwera). Wszelkie potencjalne straty jakie poniesie użytkownik w związku z w/w sytuacjami nie będą rekompensowane. Usługodawca zapewnia, ze dołoży wszelkich starań aby korzystanie z portalu odbywało się bez przeszkód i zgodnie z zasadami opisanymi niniejszym Regulaminem.
 2. "typki.pl” jest portalem internetowym, na którym użytkownik może typować wyniki meczów piłki nożnej spośród sześciu najlepszych lig Europy, tj. angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej oraz polskiej. Każdy użytkownik może typować wyniki zarówno meczów jednej ligi jak i wszystkich. Za darmo dostępna jest każda liga.
 3. Oprócz typowania meczów w ligach, użytkownik może założyć grupę, do której może zapraszać innych użytkowników i wspólnie typować wybrane przez siebie mecze bez dodatkowych opłat.
 4. Oprócz standardowych lig, użytkownik może uzyskać dostęp do wydarzeń (eventów), taki jak Liga Mistrzów, Mistrzostwa Świata, itp.., które będą dostepnę tak samo jak ligi.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Korzystanie z portalu jest nieodpłatne.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań by zapewnić poprawne działanie portalu, jego rozwój oraz popularyzację.
 3. Niedopuszczalne są działania użytkowników mogące utrudniać lub destabilizować działanie portalu, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie materiały, treści, zdjęcia i grafiki, które umieści na portalu oraz treści wypowiedzi na forum portalu.W razie łamania Regulaminu lub innych przepisów przez użytkownika Usługodawca ma prawo usuwać zamieszczone treści.
 5. Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają administratorzy. Mają oni prawo:
  1.  ostrzegania i upominania użytkownika;
  2.  blokowania konta użytkownika;
  3.  monitoringu działań użytkownika.
 6. Usługodawca i administratorzy mają prawo w szczególnych przypadkach udzielenia użytkownikowi tymczasowej zgody na działania odbiegające od regulaminu.
 7. W przypadku wykrycia błędu w funkcjonowaniu portalu, użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania go i nieprzekazywania innym użytkownikom zdobytych przez siebie informacji na jego temat w celu nieuczciwego uzyskania jakichkolwiek korzyści. Zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania usługodawcy i administratorów o wykrytym błędzie na adres e-mail: pomoc@typki.pl
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1.  szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z portalu;
  2.  problemy w funkcjonowaniu portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, zdarzeń losowych, działania osób trzecich i siły wyższej;
  3.  korzystanie z portalu przez użytkownika niezgodnie z postanowieniami regulaminu;
  4.  treści informacji zamieszczanych na portalu przez użytkowników. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi autor informacji;
  5.  przerwy w funkcjonowaniu portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacja oprogramowania, aktualizacja bazy danych, itd...);
  6.  utratę danych zawartych na portalu spowodowaną: awarią sprzętu, oprogramowania portalu, bazy danych lub też innymi okolicznościami.
 10. W wypadku krytycznych awarii portalu usługodawca może odtwarzać stan portalu lub jego elementy z wcześniej wykonanej kopii zapasowej ze skutkiem cofnięcia stanu całego portalu lub jego elementów.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za jakiekolwiek umowy zawierane pomiędzy użytkownikami.

 

VI. DODATKOWE OPCJE PORTALU

 1. Użytkownik może skorzystać z dostępu do dodatkowych opcji i możliwości zawartych na portalu wykorzystując w tym celu zakupione przez siebie Typcoiny, które są powiązane bezpośrednio z kontem użytkownika i na nim gromadzone;
 2. W celu zdobycia Typcoinów użytkownik może:
  1.  otrzymać je od usługodawcy w nagrodę za aktywność na portalu;
  2.  otrzymać od usługodawcy za nagrodę w rankingach lig.
 3. Dzięki Typcoinom użytkownik może odblokować do własnego użytku na portalu wybranego Awatara.
 4. Szczegółowe informacje na temat zdobycia, kosztów i metod zakupu Typcoinów dostępne są w Instrukcji umieszczonej na portalu.
 5. Użytkownik nie może wykorzystywać i pozyskiwać Typcoinów w inny sposób niż przedstawiony przez usługodawcę.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez użytkownika przy zakupie Typcoinów.
 7. Za zgromadzone na koncie użytkownika Typcoiny nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe z nieprawidłowości działania systemów firm realizujących płatności. Szczegółowe informacje o firmach  realizujących płatności oraz zasadach ich reklamacji są dostępne w w/w firmach lub na ich stronach internetowych.
 9. W przypadku skorzystania z jakiejkolwiek formy płatności na portalu użytkownik zobowiązuje się do zachowania staranności podczas realizacji procedury płatności.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez użytkownika podczas realizacji procedury płatności.
 11. W przypadku błędów popełnionych przez użytkownika podczas realizacji procedury płatności usługodawca może nie dokonać na rzecz użytkownika akcji, która miała być wynikiem powyższej płatności.
 12. Transakcje rozpoczęte a nie zrealizowane w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia będą anulowane.

 

VII. ZABLOKOWANIE KONTA

 1. Zablokowanie konta gracza wiąże sie z niemożliwością zalogowania do konta na portalu i niemożliwością korzystania z portalu.
 2. Decyzję o zablokowaniu może podjąć jeden z administratorów. Administrator ma obowiązek powiadomić użytkownika za pomocą wiadomości e-mail o powodzie zablokowania konta. Od decyzji o zablokowaniu konta użytkownik może się odwołać do administratora, a w ostateczności do usługodawcy.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przez którąś z instancji odwoławczych administrator i usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za straty, jakie użytkownik poniósł z powodu blokady konta.
 4. Użytkownik i jego konto może zostać zablokowane czasowo lub na stałe, gdy:
  1.  narusza prawo, postanowienia regulaminu, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego;
  2.  umieszcza treści niezgodnie z zasadami obowiązującymi na forum portalu;
  3.  używa w stosunku do innych użytkowników słów powszechnie uznanych za obelżywe i wulgarne;
  4.  wykorzystuje portal w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
  5.  posiada więcej niż jedno konto na portalu;
  6.  nie poinformował usługodawcy i administratorów o znalezionym błędzie;
  7.  uzyskał korzyści z błędu występującego na portalu;
  8.  nie logował się przez 90 dni do swojego konta;
  9.  swoim zachowaniem narusza prawa osób trzecich;
  10.  dokonał próby włamania na konto użytkownika, do bazy danych portalu, na serwer portalu. Dokonał wyłudzenia SMS lub płatności, lub też czerpał korzyści z takiego wyłudzenia. Dodatkowo czyny te będą zgłaszane do odpowiednich organów;
  11.  nie stosuje zasad zawartych na stronach ogólnie dostępnego forum portalu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla portalu lub usługodawcy.

VIII. KONKURSY

 1. Usługodawca (Organizator) może organizować Konkursy, polegające na typowaniu dokładnych wyników meczów różnych lig oraz eventów.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator oraz lista sponsorów wyszczególniona w zakładce "PARTNERZY".
 3. Konkursy przeprowadzane są za pośrednictwem strony internetowej www.typki.pl
 4. Konkursy są organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, jak również grami, w których wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursów, udostępnianie strony internetowej, na której przeprowadzany są Konkursy, wyłonienie zwycięzców Konkursów oraz realizację nagród na rzecz zwycięzców Konkursów.
 7. Uczestnikiem Konkursu może być każdy Użytkownik.
 8. W celu przystąpienia do Konkursu Użytkownik musi kliknąć przycisk "ODBLOKUJ" przy danej lidze związanej z Konkursem, w zakładce SKLEPIK i potwierdzić to przyciskiem "TAK".
 9. Przedmiotem Konkursu jest zdobycie jak największej ilości punktów w klasyfikacji generalnej Konkursu.
 10. Użytkownik może przystąpić do Konkursu w dowolnym momencie trwania Konkursu.
 11. Zasady punktacji oraz nagrody w Konkursach dostępne są w zakładce ZASADY i NAGRODY (http://typki.pl/strona/1-zasady-i-nagrody).
 12. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu oraz w innych sytuacjach nie uwzględnionych w tym regulaminie decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą, podejmuje Organizator.
 13. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który zdobędzie największą łączną liczbę punktów w klasyfikacji generalnej.
 14. Organizator opublikuje na stronie www.typki.pl listę zwycięzców Konkursów w czasie 7 dni od ich zakończenia.
 15. Użytkownik nie ma możliwości wymiany Nagrody niepieniężnej na ekwiwalent pieniężny ani na zamianę danej Nagrody na inną nagrodę.
 16. Wygrane Nagrody uzyskane w Konkursach podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 361, dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Organizator informuje, że kwota podatku dochodowego wynosi w zryczałtowanej wysokości 10 % wartości Nagrody. Kwotę potrąconego podatku od nagrody Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego w wykonaniu obowiązku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , a pozostałą kwotę przekaże zwycięzcy.Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na Organizatorze.
 17. Zwycięzca może odebrać nagrodę w terminie uzgodnionym z Organizatorem, nie dalszym niż 90 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników. Organizator informuję zwycięzcę poprzez wiadomość e-mail.
 18. Użytkownik, w celu uzyskania nagrody, zobowiązany jest do podania Organizatorowi niezbędnych danych do przekazania nagrody.
 19. W przypadku braku kontaktu oraz podania danych niezbędnych do przekazania nagrody w przeciągu czasu podanego w par.VIII pkt. 23 prawo do nagrody wygasa.
 20. Komisja Konkursowa:
  1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursów, w szczególności w celu dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
  2. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursów, w szczególności: zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów nagród w Konkursie oraz przyznanie nagród, właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych Uczestników, udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.
 21. Organizator jest zobowiązany do weryfikacji danych osobowych zwycięzców Konkursów oraz wydania nagród zwycięzcom Konkursów.
 22. Organizator weryfikuje wyniki Konkursów i publikuje na stronie www.typki.pl listę Zwycięzców Konkursu obejmującą nazwę użytkownika w ciągu 7 dni po zakończeniu Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, w przypadku wygrania nagrody w Konkursie, na publikację swojej nazwy użytkownika na Stronie wraz z informacją o nagrodzie.
 23. Po weryfikacji wyników w ciągu 7 dni od opublikowania Zwycięzców Konkursu, Organizator prześle Zwycięzcom Konkursu wiadomość pocztą e-mail, w której zostaną poproszeni  o przesłanie swoich danych, tj: imię i nazwisko, adres do wysyłki nagrody rzeczowej lub ew. numer rachunku bankowego w przypadku wygrania nagrody pieniężnej, oraz numer telefonu w celach weryfikacyjnych oraz do kontaktu. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wysłać wskazane powyżej dane Organizatorowi na adres e-mail Organizatora, z którego przesłana została wiadomość informująca o zwycięstwie.
 24. Szczegóły dotyczące przekazania nagród Zwycięzcom, w tym sposób, miejsce i termin wydania, zostaną uzgodnione ze Zwycięzcą, przy czym przekazanie (lub wysłanie) nagrody nastąpi najpóźniej w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Zwycięzcy o wygranej Uczestnika w Konkursie. Nieodebranie przesyłki lub niestawienie się przez Zwycięzcę celem odbioru nagrody w danym dniu uzgodnionym ze Zwycięzcą, oznacza utratę prawa do nagrody. Nagrody niewydane z uwagi na wskazane w niniejszym ustępie okoliczności pozostają w dyspozycji Organizatora.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika Konkursu, w szczególności za zmianę danych uniemożliwiającą kontakt z Uczestnikiem Konkursu, któremu przyznano Nagrodę lub wysyłkę Nagrody. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Organizatora w wiadomości o wygranej.
 26. Zwycięzca nie jest uprawniony do przenoszenia praw do Nagrody na osoby trzecie.
 27. Każdy Użytkownik może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem. Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres e-mail: info@typki.pl lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
 28. Reklamację można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż do 14 dni roboczych po opublikowaniu listy zwycięzców. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości e-mail zawierającej w swej treści reklamację.
 29. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, poprzez wiadomość e-mail niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 30. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.
 31. Organizator realizuje wysyłkę nagród wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku gdyby użytkownik przebywał za granicą wysyłka jest możliwa po pokryciu przez uczestnika niezbędnych kosztów wysyłki lub wskazaniu osoby uprawnionej do odbioru na terenie kraju w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 dni. W przypadku brak zgodny na poniesienie kosztów i niewskazaniu osoby uprawnionej do odbioru w kraju we wskazanym terminie powoduje utratę prawa do nagrody.
 32. W przypadku niemożliwości zrealizowania konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora np. odwołania Mistrzostw przed ich zakończeniem Organizator rozstrzyga konkurs według własnego uznania, biorąc pod uwagę dotychczas osiągnięte wyniki przez Uczestników.
   

IX. POUFNOŚĆ

 1. Dane osobowe – o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.) – nie są przetwarzane na portalu.
 2. W przypadkach szczególnych, o których mowa w pkt VIII.3 – użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu umożliwienia realizacji prawa do nagrody. Brak zgody na przetwarzanie danych niezbędnych do przekazania nagrody powoduje utratę prawa do tej nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, jak i wystąpienia z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Żądanie usunięcia danych osobowych przed wydaniem nagrody jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody..
 3. Osobiste dane użytkownika takie jak imię, nazwisko, numery telefonów PESEL itd. oraz adresy nie są zbierane na portalu oraz nie są na nim przechowywane. 
 4. Firmy realizujące proces płatności mogą wymagać podania w/w danych od użytkownika. Za dane podane w tym wypadku usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych użytkownika, jeśli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników, grafiki i inne elementy wchodzące w skład portalu oraz elementy związane z portalem należą do usługodawcy, lub firm albo osób z nim współpracujących.
 2. Wykorzystanie jakichkolwiek elementów związanych z portalem bez uzyskania zgody usługodawcy lub odpowiedniego partnera jest zabronione.

XI. ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zasady dotyczące danego Konkursu nie ulegają zmianie, od jego rozpoczęcia, aż do jego całkowitego rozstrzygnięcia, łącznie ze realizowaniem prawa do odbioru wszystkich nagród. 
 2. Każdy użytkownik w momencie logowania się do portalu akceptuje aktualnie obowiązujący regulamin.